Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 25/06/2018.

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Mehefin 2018.

Diweddariad misol, Mehefin 2018.

 

Mae wedi bod yn gyfnod prysur yn Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn ddiweddar.  Bu Vesi a Barbara.

i Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych yng Ngwesty Ty Oriel.

 

 

Daeth Philip Wensley o Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru atom i achredu’r Amgueddfa am yr ail waith.  “Cynllun cenedlaethol sydd yn gosod safonau rheoli amgueddfeydd, gofalu am gasgliadau a gwasanaeth i’r cyhoedd,” yw Cynllun Achredu Gwasanaeth Amgueddfeydd yng Nghymru a braf yw dweud ein bod wedi cyrraedd y safon yn llawn unwaith eto.

 

 

Mae un o’n radios, y Derbyniwr Atgynhyrchiol Foulkes, yn rhan o Arddangosfa ‘”100 o Wrthrychau” Fforwm Treftadaeth Gogledd-Ddwyrain Cymru yn Amgueddfa Wrecsam tan 30/06/18.  Yn yr arddangosfa hefyd mae pennau saeth o Gastell Dinbych, dan fenthyg o Wasanaeth Treftadaeth Sir Ddinbych, siaced gaeth a bloc Gwasg Gee o Amgueddfa Dinbych a ffonograff o 1910 o Gymdeithas Hanesyddol Caerwys.  Bu’r ffonograff arbennig yma yn recordio caneuon gwerin Siroedd Dinbych a Fflint yn y cyfnod, gan gynnwys ‘Cadi Ha’.

 

 

Cawsom ein Cyfarfod Blynyddol ar 20/04/18 a diolchwyd i bawb am eu gweithgarwch gydol y flwyddyn.  Dilynwyd y cyfarfod gan ddwy ffilm am longddrylliadau’r ‘Ocean Monarch’ a’r ‘Lelia’, a gyflwynwyd gan Tony Griffiths a Keith Mountain.  

 

 

Llong oedd yn cario ymfudwyr i America oedd yr ‘Ocean Monarch’ a lladdwyd 178 ohonynt mewn tân toc ar ôl gadael porthladd Lerpwl ar 24/08/1848.  Achubwyd dros 200 o bobl ac aethpwyd â nhw nôl i Lerpwl.  Golchwyd y cyrff i’r lan ar hyd arfordir Gogledd Cymru, yn arbennig ym Mhensarn a Phrestatyn.  Dr. Evan Pierce o Ddinbych oedd y crwner yn yr achos, ac mae cofadail i’r drychineb yn Eglwys St. Michael yn Abergele.  

 

 

Adeiladwyd rhodlong (‘paddle steamer’) y ‘Lelia’ yn Toxteth yn 1864, fel llong a fyddai’n cymryd rhan yn rhyfel cartref America.  Y bwriad oedd ei hwylio hi, yn llawn o lo, dan reolaeth Capten Skinner, mor bell ag Ynysoedd yr Azores, lle byddai’n newid ei baner a’i chapten i Arthur Sinclair, oedd yn gydffederalwr.  Ar 05/01/1865 gadawodd y ‘Lelia’ y Merswy ar ei mordaith gyntaf ond buan y gwaethygodd y tywydd.  Codwyd yr angorau gan y môr, a thaflwyd nhw drwy’r dec gan achosi twll.  Dim ond 12 o bobl a achubwyd.  Mae gweddillion y ddwy long yn dal ar waelod y môr wrth arfordir Gogledd Cymru ac mae arteffactau i’w gweld yn amgueddfa morwrol newydd “Ships Timbers” yn Llandudno.

 

 

Ar 27/04/18, bu Ioan Talfryn yn darlithio ar “Mewn Anwybod.  Agweddau ar waith T.H. Parry-Williams”.  Roedd T.H. Parry-Williams yn ddyn amryddawn iawn, yn wyddonydd blaengar, yn ieithydd, yn awdur, yn Athro Adran Gymraeg Prifysgol Aberystwyth a fo oedd y bardd cyntaf i ennill y Goron a’r Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr un flwyddyn.  Dyfyniad o’r gerdd “I’m Hynafiaid” yw “mewn anwybod” a soniodd Ioan am yr “anwybodadwyedd”, ansicrwydd ac amhendantrwydd a welir yn y cerddi.  Cyfeirioddd at y profiadau anghyffredin a gafodd y bardd mewn lleoedd arbennig a’r profiadau o lwyr ymgolledd, profiadau cyfrinol, a ddisgrifir.  Hoff farddoniaeth Ioan, mae’n amlwg!

 

Mae ein gwirfoddolwyr yn mynd allan i ddigwyddiadau yn y gymuned yn weddol reolaidd.  Yn ddiweddar, bu David at yr Amatyriaid Radio sy’n cyfarfod yn Irby, Cilgwri, i ddarlithio ar ‘Technoleg y Gramoffôn a Datblygiad y Record 78RPM’.

 

 

Cawsom Noson Gwis lwyddiannus iawn yn ddiweddar o dan law feistrolgar Martyn.  Dringodd 40 o bobl y grisiau i’r ystafell heulog a nid yn unig y cystadlu oedd yn boeth!  Diolch i bawb a gefnogodd y noson, gan godi dros £150 i’r Amgueddfa.

 

Mae dwy ddarlith ar ôl yn ein cyfres cyn toriad yr haf:

Mehefin 15fed, 7.00 y.h., “Darlledu yng Nghymru”, gan Ifor ap Glyn.

Mehefin 22ain, 7.00 y.h., yn Gymraeg, “Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau”, gan yr Athro Dyfrig Hughes. 

Croeso cynnes i bawb.

 

 

A ………. mae Martyn wedi llwyddo i gael y Radio Osram Music Magnet Three o 1929 i weithio!
 

 

Diweddariad misol, Mai 2018.

Diweddariad misol, Mai 2018.

 Traddodwyd Darlith Goffa David Edward Hughes eleni gan ein Curadur, David Crawford.

‘Technoleg y Gramoffôn a Datblygiad y Record 78RPM’ oedd ei destun a chyflwynodd gipolwg ar ddatblygiad recordio sain y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif.  Soniodd am y Cyfnod Acwstig, 1880-1925, pan ddyfeisiodd Thomas Edison ac Alexander Graham Bell recordiau silindr, ac, yn hwyrach, dyfeisiodd Emile Berliner recordiau fflat.  Roedd y recordiau silindr yn well yn dechnolegol na’r rhai fflat, ond roedd hi’n bosib i gynhyrchu cannoedd o gopïau ar y tro o’r rhai fflat, a dyna pam y llwyddon nhw ar draul y silindrau.  Cawsom wrando ar gerddoriaeth glasurol ar record 78RPM ar gramoffôn HMV, roedd David wedi ei weindio i fyny ynghynt.

 

 

Yn 1925, dechreuwyd recordio yn drydanol, a dyma ddechrau’r  Cyfnod Trydanol, 1925-1960.  Dechreuwyd recordio cerddoriaeth i gydfynd â ffilmiau yn y sinema yn y Prosiect Vitaphone ac, yn hwyrach,  datblygwyd recordiau finyl.  Dyfeisiodd Alan Blumlein recordiau stereo ac mae’r dechnoleg hon yn dal i gael ei defnyddio heddiw.  Oeddech chi’n gwybod mai ‘Nipper’ oedd enw’r ci a ddefnyddiwyd i hysbysebu recordiau His Master’s Voice?

 

Diolchodd David i’r gynulleidfa am eu cefnogaeth a alluogodd yr Amgueddfa i brynu taflunydd newydd.

 

Fel y gwelwch yn y llun nesaf, mae Martyn, ein gwirfoddolwr newydd, yn gweithio i adfer hen radio Osram Music Magnet Three.  Cynhyrchwyd y radio yma tua 1929 fel pecyn o gydrannau ynghyd â chyfarwyddiadau, ar gyfer yr amatyr.  Cyflwynwyd y radio arbennig hwn i’r Amgueddfa gan Geraint o Ogledd-Orllewin Lloegr a ymwelodd â Stondin Gwefr heb Wifrau yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013.  Hyderwn y bydd Martyn yn llwyddo i’w gael i weithio unwaith eto!

Croeso cynnes i bawb i’r darlithiau nesaf yn ein cyfres, a gynhelir yn yr Amgueddfa am 7.00 y.h.:

Mai 18fed, “Mwyngloddio yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru”, gan Alan Jones.

Mehefin 15fed, “Darlledu yng Nghymru”, gan Ifor ap Glyn.

Mehefin 22ain, yn Gymraeg, “Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau”, gan yr Athro Dyfrig Hughes.

 

Bydd ein Bore Coffi a Stondin Blanhigion eleni ar Fehefin 2ail yn Eirianfa, 10.00-12.00, pan fyddwn yn cydweithio â Mind Dyffryn Clwyd ac Amgueddfa Dinbych.

 

 

Diweddariad misol, Ebrill 2018

Diweddariad misol, Ebrill 2018

 

“Darlledu yn yr 80au ar Radio Havana Cuba” oedd testun Lila Haines pan ddaeth i siarad â ni yn yr Amgueddfa ym mis Chwefror.  Bu’n gweithio ar yr ynys fel gohebydd a newyddiadurwraig ar y darllediadau Iaith Saesneg o 1988 tan 1992, cyfnod o newidiadau gwleidyddol mawr ar draws y byd.  Roedd chwech gorsaf radio cenedlaethol yng Nghuba ar y pryd, a Radio Havana oedd gorsaf swyddogol y llywodraeth, a darlledai mewn naw iaith.  Cafodd Lila gyfle i gyflwyno a golygu’r newyddion ar y radio, mynychu cynadleddau rhyngwladol a chyfarfod â phobl enwog fel Castro ei hun.  Soniodd am y 29,000 o blant a gludwyd i Guba i dderbyn gofal ar ôl ffrwydrad Chernobyl a’r parseli bwyd a anfonwyd i Ddwyrain Ewrop ar ôl Cwymp Mur Berlin yn 1989.  Yn yr un flwyddyn, cosbwyd a dienyddiwyd rhai o bobl blaenllaw Cuba, gan gynnwys Cadfridog Arnaldo Ochoa, am fod yn gysylltiedig â chartelau cyffuriau.  Lila oedd yn cyflwyno’r Newyddion yn fyw ar y radio pan dderbyniodd gyhoeddiad o Washington, yn cyhoeddi dechreuad Rhyfel Cyntaf y Gwlff.  Yn 1991 ymwelodd Nelson Mandela â Chuba ac mae gan Lila lun a dynnodd ohono ar yr achlysur hwnnw.

Ers gadael yr ynys, mae Lila wedi gweithio i’r Cynulliad yng Nghaerdydd ac i Oxfam.  Ar hyn o bryd mae hi’n Gadeirydd Masnach Deg dros Gymru, (edrychwch ar fairtradewales.com) ac yn gweithio ar ei liwt ei hun.  Dyma lun o Lila, gyda Suna oedd ym Merlin pan syrthiodd y Mur!

 

 

Yn ystod cyfnod 20/04/18 - 30/06/18 bydd un o’n radios yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Wrecsam fel rhan o Arddangosfa Fforwm Treftadaeth Gogledd-Ddwyrain Cymru, “100 o Wrthrychau”.  Radio derbyniwr atgynhyrchiol Foulkes ydy o, a wnaethpwyd ac a werthwyd yn Siop Foulkes yn Y Rhyl, tua 1926.  Mae ganddo 4 falf ac mae’n cael ei bweru gan fatris.  Dyma

 lun o’r radio ac o’r siop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso cynnes i bawb i’r darlithiau nesaf yn ein cyfres, a gynhelir yn yr Amgueddfa am 7.00 y.h.:

Ebrill 20fed, “Trasiedïau Morwrol yr ‘Ocean Monarch’ a’r ‘Lelia’”, gan Tony Griffiths a Keith Mountain.
Ebrill 27ain, yn Gymraeg, “Yr Efe - T.H. Parry-Williams a'r Isymwybod", gan Ioan Talfryn.
Mai 18fed, “Mwyngloddio yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru”, gan Alan Jones.
Mehefin 15fed, “Darlledu yng Nghymru”, gan Ifor ap Glyn.
Mehefin 22ain, yn Gymraeg, “Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau”, gan Dyfrig Hughes.
Bydd ein Bore Coffi a Stondin Blanhigion eleni ar Fehefin 2ail yn Eirianfa, 10.00-12.00, pan fyddwn yn cydweithio â Mind Dyffryn Clwyd ac Amgueddfa Dinbych.

 

Tybed faint ohonoch glywodd Geraint Lloyd, Radio Cymru, yn sgwrsio am Gwefr heb Wifrau efo Ioan Talfryn am 11.30 nos Lun, 19/02/18?  Mae’r clip yn dal ar wefan Radio Cymru.  Mae’n amlwg bod pobl y cyfryngau yn pori trwy’r papurau bro yn rheolaidd. 
 
 
Diolch i’r Bigwn am yr hysbys! 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau

Darlith gan yr Athro Dyfrig Hughes: 22/06/2018 : 7 y.h.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo