Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 26/06/2017.

 

 

Mewngofnodi

Cyfres o Sgyrsiau

CYFRES O SGYRSIAU A DIGWYDDIADAU YN AMGUEDDFA RADIOS GWEFR HEB WIFRAU, DINBYCH 2016 – 2017

 

MEDI 2016

Dydd Gwener, 16 Medi, 7 - 10 y.h.   Goronwy Alun Hughes: His extraordinary life remembered.  Siaradwyr: ei gyfeillion.

 

HYDREF 2016

Dydd Gwener, 21 Hydref,   7 - 10 y.h. My Gems Collection. Siaradwr: John Clark

    

 

TACHWEDD 2016

Dydd Gwener, 18 Tachwedd,   7 - 10 y.h. Isaac Roberts: 19th Century Astronomer from Groes. Siaradwr: David Smith, Cymdeithas Seryddiaeth Gogledd Cymru

 

 

RHAGFYR 2016

Dydd Gwener, 2 Rhagfyr, 7 - 10 y.h.  Radio Memories and Music and Poetry.  Noson gymdeithasol gyda chyfeillion yr amgueddfa.

 

IONAWR 2017  

 

Dydd Gwener, 20 Ionawr, 7 - 10 y.h.  Noson y Curadur. Radio Luxembourg, 1933-1945. Siaradwr: David S Crawford

 

CHWEFROR 2017

 

Dydd Gwener, 17 Chwefror,   7 -10 y.h.  Pharmacy in Victorian Times.  Siaradwr: Sue Clark

 

MAWRTH 2017

 

Dydd Gwener, 17 Mawrth, 7 -10 y.h.  Darlith flynyddol David Edward Hughes.  Menai Science Park.  Siaradwr: Ieuan Wyn Jones

 

 

EBRILL 2017

 

Dydd Gwener, 21 Ebrill, 7 -10 y.h.  The Struggle for the Radio became a struggle for creating a Nation.  Siaradwr: Eifion Lloyd Jones

 

 

MAI 2017

 

Dydd Gwener, 19 Mai, 7 - 10 y.h. A Visit to C.E.R.N. in Switzerland.  Siaradwr: Steffan Tudor

 

MEHEFIN 2017

 

Dydd Gwener, 16 Mehefin, 7 - 10 y.h. Radio Luxembourg 1945 -1992. Siaradwr David Crawford Curadur yr Amgueddfa.

 

Dylid cyfeirio at y wefan am fwy o wybodaeth

Diweddariad misol, Mai 2017.

Diweddariad misol, Mai 2017.                                        Dilynwch ni ar facebook

 

 

 

 

Bu raid gohirio darlith Ieuan Wyn Jones, ‘Parc Gwyddoniaeth Menai’, ar Fawrth 17eg, oherwydd afiechyd.  Gobeithio bod Mr. Jones wedi llwyr wella erbyn hyn ac edrychwn ymlaen at glywed y ddarlith ym mis Medi.  Ar fyr rybudd, camodd y Curadur, David Crawford, i’r adwy a rhoddodd sgwrs amserol i ni ar ‘Ddiogelwch Seiber”.  Gan fod pobl y dyddiau hyn yn defnyddio’r cyfrifiadur i gyfathrebu, archebu nwyddau, bancio, gwylio a gwrando, mae’n bwysig i fod yn gall a gofalus, ac i sicrhau diogelwch.  Mae ‘na lawer o droseddwyr sy’n awyddus i gael gafael ar ein cyfrifiaduron ni er mwyn dwyn arian oddi wrthon ni at ddibenion anghyfreithlon, fel cynhyrchu cyffuriau  a chefnogi mudiadau terfysgol.  Mae’n haws i’w rhwystro nhw cyn cychwyn na gorfod mynd at y siop gyfrifiadur er mwyn ceisio cael gwared â firys.  

 

 

Dyma brif gynghorion David:

1.  Diweddarwch yn rheolaidd pan fydd eich cyfrifiadur yn cynnig hynny e.e. mae gan Microsoft ‘Ddydd Mawrth Diweddaru’ bob mis.  Diweddarwch eich meddalwedd hefyd.

2  Gosodwch raglen wrthfirys ar y cyfrifiadur a phrofwch hi yn aml i weld a yw’n dal i weithio.

3.   Peidiwch ag agor e-bost amheus yr olwg.  Os oes gennych unrhyw amheuaeth, peidiwch â’i agor!  Nid yw banciau ac ati fel arfer yn cysylltu â chi trwy e-bost.

4.  Gwnewch gopi o’ch holl ffeiliau, gan gynnwys eich ffotograffau amhrisiadwy, ar ddisg-galed allanol yn rheolaidd.

5.  Peidiwch â gadael i unrhyw un arall ddefnyddio eich cyfrifiadur, heblaw eich bod chi yno yn goruchwylio.

6.  Peidiwch â gadael i unrhyw un roi cof bach yn eich cyfrifiadur.  Os oes rhaid gwneud, sganiwch o am firys yn gyntaf.

7.  Os oes angen dileu dogfennau pwysig, prynwch raglen arbennig sy’n dileu yn ddiogel, trwy rwygo pob dogfen yn fân.

Byddwch yn ddiogel.

 

Digwyddiadur Gwefr heb Wifrau:

Mai 19eg, 19.00 – Bydd Steffan Tudor yn siarad yn Saesneg am ei Ymweliad â C.E.R.N. yn y Swistir.  Cyflwynodd y ddarlith yma yn Gymraeg yn yr Amgueddfa y llynedd.

Mai 20fed, 13.00-16.00 - Diwrnod Agored Gwefr heb Wifrau, fel rhan o Wyl Gwanwyn 2017.  Mae’r Wyl yn wyl genedlaethol sy’n dathlu creadigrwydd ymhlith pobl hyn ac mae’n cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mehefin 3ydd, 10.00-12.00 - Bore Coffi Gwefr heb Wifrau a Chlwb Ffilmiau Dinbych yn Eirianfa.  Stondinau amrywiol, yn cynnwys planhigion, cacennau, a chelf i’r plant.

Mehefin 16eg, 19.00 – Bydd David Crawford yn cyflwyno ail ran ei ddarlith ar Radio Luxembourg, sef 1945-2017.

Croeso cynnes i bawb.

 

Diweddariad misol, Ebrill 2017.

Diweddariad misol, Ebrill 2017.   

 

Ar Chwefror 17eg, daeth tyrfa fawr i’r Amgueddfa i wrando ar Sue Clark yn siarad am ‘Lewis a Clark yn dilyn Lewis a Clark’.  Roedd hi a’i gwr wedi bod ar wyliau yn America gyda ffrindiau â’r cyfenw ‘Lewis’ pan sylwon nhw ar hysbyseb o Ddauganmlwyddiant Taith Meriwether Lewis a William Clark yn 1804-1806 i geisio cyrraedd arfordir gorllewinol Gogledd America o St. Louis.  Roedd rhaid i’r Lewis a Clark gwreiddiol ddilyn yr afon Missouri a theithio trwy filoedd o filltiroedd o diroedd peryglus, oedd heb eu mapio,.  Dewiswyd 33 o bobl i fod yn y tîm a buon nhw’n gweithio yn ddiwyd yn cofnodi, enwi, labelu a mapio popeth a welon nhw.  Creon nhw berthynas dda gyda’r llwythau ‘Indiaid’ brodorol, ond dirywiodd y berthynas honno yn hwyrach wrth i Americanwyr y dyfodol symud i’r ardaloedd.  

Ar ôl gweld yr hysbyseb, penderfynodd Sue, John a’u ffrindiau ddychwelyd i America yn 2004 a dilyn yr un daith o St. Louis i arfordir y gorllewin.  Teithion nhw trwy leoedd a enwid gan y teithwyr gwreiddiol a chofnodon nhw’r cyfan mewn erthygl wythnosol i bapur lleol y ‘Seaside Signal’.  Cafwyd blas o’r antur a’r golygfeydd anhygoel yng nghyflwyniad Sue.

 

Dyma lun dau radio arall o’r casgliad a dderbyniom yn yr Amgueddfa yn ddiweddar.  Mae’r un ar y chwith yn radio falf cludadwy a wnaethpwyd gan EcKo yn y 50au ac mae ganddo ddeial tiwnio gwydr anarferol iawn.  Mae’r radio ar y dde yn radio transistor cludadwy o’r 60au cynnar a wnaethpwyd gan Bush yn y DU.  Mae ei gyflwr yn berffaith, bron fel newydd.  Dim ond bandiau LW a MW mae’r ddau radio yn eu derbyn.

 

Digwyddiadur Gwefr heb Wifrau:

Ebrill 21ain, 19.00 - Bydd Eifion Lloyd Jones yn cyflwyno darlith Saesneg ar y testun a gafwyd yn Gymraeg y llynedd, ‘Brwydr Dechrau Radio yn Frwydr Creu Cenedl’.

Ebrill 28ain, 19.00 - Noson i wylio ‘I Daniel Blake’, ffilm o 2016 sy wedi ennill nifer o wobrau,  yn y Clwb Ffilmiau yn Theatr Twm o’r Nant.  Noson i godi arian i Gwefr heb Wifrau fydd hon.

Mai 19eg, 19.00 – Bydd Steffan Tudor yn siarad yn Saesneg am ei Ymweliad â C.E.R.N. yn y Swistir.  Cyflwynodd y ddarlith yma yn Gymraeg yn yr Amgueddfa y llynedd.

Mai 20fed, 13.00-16.00 - Diwrnod Agored Gwefr heb Wifrau, fel rhan o Wyl Gwanwyn 2017.  Mae’r Wyl yn wyl genedlaethol sy’n dathlu creadigrwydd ymhlith pobl hyn ac mae’n cael ei chefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mehefin 3ydd, 10.00-12.00 - Bore Coffi Gwefr heb Wifrau gydag elusennau eraill yn Eirianfa.

Croeso cynnes i bawb. 

Diweddariad misol, Mehefin 2017.

 

Diweddariad misol, Mehefin 2017.

 

Diolch i Eifion Lloyd Jones am ddod atom unwaith eto, i gyflwyno fersiwn Saesneg y ddarlith a gawsom y llynedd, ‘Brwydr Dechrau Radio yn Frwydr Creu Cenedl’.  Darlith oedd hon a gyflwynwyd i Gymdeithas Ryngwladol y Cyfryngau a Hanes ym Mhrifysgol Leeds yn 1999.  Ynddi honnodd Mr. Jones mai’r frwydr am hawliau iaith a chenedl oedd sbardun sefydlu system ddarlledu unigryw  i Gymru, mewn radio a theledu.  Cawsom gipolwg cynhwysfawr ar hanes y frwydr a arweiniodd yn y pendraw at sefydlu Radio Cymru a S4C.

 

 

 Mae’r llun yn dangos rhodd ddiweddar i’r Amgueddfa, sef y ‘Voigt Domestic Corner Horn’.  Dyma un o seinyddion prinaf a mwyaf arwyddocaol y byd.  Dyluniwyd y corn gan Paul Voigt  a gwnaethpwyd tua 330 ohonynt rhwng 1934 a 1950; 263 yw rhif yr un yma.  Mae’r corn yn cynnwys seinydd amrediad llawn  PM1 6” Lowther, a welir yn y llun nesaf, o ganlyniad i gyfarfod rhwng Paul Voigt a O.P. Lowther yn 1934.  Roedd cyfuno sgiliau Voigt a Lowther yn creu sain oedd yn glir a real, sy gystal â sain a gynhyrchir gan unrhyw seinydd modern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diolch i bawb a gefnogodd yr Amgueddfa wrth ddod i wylio’r ffilm ‘I, Daniel Blake’ yn y Clwb Ffilmiau ar Ebrill 28ain.  Ffilm gyfoes iawn.  Codwyd £330.

 

Digwyddiadur Gwefr heb Wifrau:

Mehefin 3ydd, 10.00-12.00 - Bore Coffi Gwefr heb Wifrau a Chlwb Ffilmiau Dinbych yn Eirianfa.  Stondinau amrywiol, yn cynnwys planhigion, cacennau, a chelf i’r plant.

Mehefin 16eg, 19.00 – Bydd David Crawford yn cyflwyno ail ran ei ddarlith ar Radio Luxembourg, 1945-2017.

Croeso cynnes i bawb.

 

 

Eitem newydd

Eitem newydd!

.

Yn ddiweddar cawsom rhodd o radio falf cludadwy Vidor C.N. 436. Roedd y set hon, a wnaed yn 1957, yn un o ddim ond dau fath o radio falf cludadwy oedd efo'r band FM newydd. Roedd y math arall yn cael ei gwneud gan Ever Ready. Mae ein enghraifft yn newydd, heb ei defnyddio, yn gyflawn gyda'r blwch  gwreiddiol , gwarant, cyfarwyddiadau a diagram cylched. Mae hyd yn oed addasydd prif gyflenwad i'w galluogi iddi weithio gartref felly yn gwarchod y batri (drud).

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu amlygu.

 

17/06/3026 Hyfforddiant gwirfoddolwyr  - Technoleg iBEACON , HWB Dinbych.

 

17/06/2016 Datblygiadau yn y diwydiant glo ers y 1970au, Richard Thompson, peiriannydd mwyngloddio (drwy gyfrwng y Saesneg)

 

23/06/2016 Hyfforddiant gwirfoddolwyr  - Castell Caernarfon

 

01/07/2016 Sgwrs gan Ioan Talfryn i'w hail drefnu yn ddiweddarach.

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo